عملیات خاکی گودبرداری و سازه نگهبان براساس مقررات ملی ساختمان

حمل و نقل مواد حفاری شده در عملیات خاکی

حمل و نقل مواد حفاری شده شامل انتقال خاکبرداری ها به محل خاكریزی - خارج كردن خاك های اضافی از محیط كارگاه - انتقال خاك و مصالح از قرضه ...

ادامه مطلب