تاسیسات الکتریکی

دانلود راهنمای پیمانکاران و ناظران شرکت برق

تغييرات شتابدار و پيچيدگي هاي رو به فزون محيط و دنياي كنوني، سازمان ها را ناگزير از جستجوي شيوه ها و ابزارهاي اداركي جهت ارتقاء و پيشرفت در عرصه رقابت نموده است .يافتن استراتژي هاي مناسب دراين خصوص و طراحي مدل هاي مرتبط، بسته به نياز سازمان، با استفاده از منابع محسوس و نامحسوس آن سازمان ميسر مي گردد . شركت برق براساس استراتژي راهبردي خود در جهت نيل به شركت برترخدمات برتر با تكيه بر دانش فني متخصصان و كارشناسان خود بعنوان نيروي بالقوه، ساماندهي توسعه شبكه را با رويكرد مهندسي بعنوان يكي از زيرساختها در اهداف خود قرارداده و با پيش بيني واحد مديريت توسعه مهندسي شبكه در چارت تشكيلاتي خود جهت نيل به هدف مذكور اهتمام مي نمايد.مديريت توسعه مهندسي شبكه در راستاي مأموريت سازماني خود ، مدل مهندسي توسعه شبكه را در چهار بخش اساسي طراحي ، شناسايي و بكارگيري تجهيزات باكيفيت مطلوب ، اجراي مهندسي طرحهاي توسعه، احداث ، اصلاح ، بهينه و نظارت بر فرآيند تعريف و تلاش نموده است به منظور اجرايي كردن فرآيند مهندسي در هر بخش، با برنامه ريزي مناسب زيرساخت هاي لازم را ايجاد نمايد.
براين اساس در بخش اجراي مهندسي طرحهاي توسعه ايجاد زيرساختهايي مانند تهيه و تدوين مجموعه راهنماي پيمانكاران ، ايجاد نظام جامع پيمانكاران ، تهيه وتدوين مشخصات فني تجهيزات ، دستورالعملهاي نصب ، نظارت برتجهيزات و . . . را دردستوركارقرارداده است. ازآنجائي كه عدم وجود مجموعه اي واحد وجامع درخصوص آشنايي پيمانكاران درمراحل مختلف بكارگيري آنان ، ازجمله ارزيابي كيفي ، برگزاري مناقصه ، قراردادها ، فهرست بهاء ، صورت وضعيت ، ارزيابي عملكرد، آموزش ، ايمني و . . . درسطح شركت احساس مي شد، برآن شديم تا به منظور هم راستا نمودن فعاليت هاي جاري شركت درخصوص مديريت كليه فعاليتهاي پيمانكاران ، مجموعه اي را ارائه نمائيم كه پاسخگوي نياز پيمانكاران و ناظران دركليه سطوح سازماني باشد.
مجموعه پیش رو مشتمل بر دو کتاب ” مجموعه راهنمای پیمانکاران ” و ” مجموعه راهنماي ناظران پروژه هاي سرمايه اي (هندبوك نظارت) ” می باشد که توسط واحد مدریت توسعه مهندسی شبکه تهیه و تدوین شده است .

مجموعه راهنمای پیمانکاران

این مجموعه مشتمل بر 108 صفحه است که در پاییز 88 چاپ گردیده و سرفصل های زیر را شامل می شود :

 • تعاريف ، مفاهيم ومسئوليت ها
 • ارزيابي كيفي مناقصه گران
 • نحوه ارزيابي كيفي مناقصه گران
 • برگزاري مناقصات
 • قرارداد و ضمانت نامه ها
 • آموزش و توانمندسازي پيمانكاران
 • ضوابط و مقررات ايمني پيمانكاران
 • تهيه تجهيزات مورد استفاده در پروژه هاي توزيع
 • نحوه بي برق نمودن تاسيسات شبكه هاي توزيع وبرقراري مجدد جريان برق
 • چگونگي ارتباط اكيپ هاي خط گرم با امور ديسپاچينگ
 • نظارت بر پروژه هاي توزيع
 • نيروي رساني
 • ارزيابي عملكرد
 • فهرست بهاء
 • نحوه تهيه وتنظيم صورت وضعيت
 • تخلفات پيمانكاران
 • فرم هاي پيوست

 

مجموعه راهنماي ناظران پروژه هاي سرمايه اي (هندبوك نظارت)

این مجموعه نیز مشتمل بر 61 صفحه است که در زمستان 88 چاپ گردیده و سرفصل های زیر را شامل می شود :

 • خطوط هوايي
 • پست هاي هوايي
 • پست هاي زميني
 • كابل هاي فشار متوسط و ضعيف و يراق آلات مربوط
 • الزامات تابلوهاي فشار متوسط
 • الزامات تابلوهاي فشارضعيف
 • نحوه انتخاب فيوز براي ترانسفورماتورها
 • نحوه انتخاب رله با جريان نامي متناسب با ظرفيت ترانسفورماتور
 • نحوه تنظيم رله هاي ثانويه جهت محافظت ترانسفورماتورها
 • جدول تنظيم كليد هاي اتوماتيك فشارضعيف با توجه به قدرت ترانسفورماتور

دانلود راهنمای ناظران پروژه های سرمایه (هندبوک نظارت)

زبان فارسی – حجم 2.2 مگابایت
دانلود راهنمای پیمانکاران شرکت برق

زبان فارسی – حجم 1.1 مگابایت

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.